Innkalling til årsmøte i Kristiansand Topphåndball – Kristiansand

Innkalling til årsmøte i Kristiansand Topphåndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand Topphåndball.  

Årsmøtet avholdes torsdag den 29.04.2021 klokken 18:00 på Teams. Møtet avholdes på teams på grunn av den pågående situasjonen med covid-19.

Påmelding til årsmøte for klubbens medlemmer gjøres til post@krstopp.no. Invitasjon til møtet med lenke vil sendes ut senest 24 timer før møtestart. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Saker som ønskes tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.04. til post@krstopp.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt ut til alle påmeldte på mail en uke i forkant, samt at de vil være fysisk tilgjengelig på klubbkontoret.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollfører(e).
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenning av innkalling.
 6. Godkjenning av saksliste med innkommende forslag.
 7. Godkjenning av forretningsorden.
 8. Behandling av idrettslagets årsberetning.
 9. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.
 10. Vedta idrettslagets budsjett.
 11. Behandling av forslag og saker.
 12. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
 13. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Valg av styremedlemmer.
 15. Valg av kontrollutvalg.
 16. Valg av to representanter til ting og møte i andre organisasjonsledd, der idrettslaget har representasjonsrett.
 17. Valg av valgkomite, med valg av leder, medlemmer og vara.
 18. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Velkommen til årsmøte!

For styret

Knut Stormyr
Styreleder.